Meny Stäng

Mittorust nyhetsbrev 1 2017

Nu pågår upphandling av bl.a. gräventreprenör

Vi har nu formellt startat upphandling/konkurrensutsättning av entreprenör/-er för grävning och styrd borrning samt projektering/fibermaterial/ fiberinstallation/slutdokumentation.
Sista veckan i januari annonserades underlagen för förfrågan ut på Visma Opic och anbudstiden pågår nu fram till 7:e mars. Anbuden granskas och beslut om entreprenörer fattas om allt är korrekt andra veckan i mars.

Projekteringsarbetet fortgår

Arbetet med att hitta den för alla parter bästa sträckningen pågår och markavtal tecknas successivt dock fortfarande en del kvar.
Utöver sträckningen jobbar vi med placering av kopplingsskåp samt vårt ”nodhus” (en bod lik en telefonstation) ditt alla våra anslutningars ”fibrar” samlas för att kopplas upp till yttervärlden.

Byggnationsplanen för fibernätet är fortfarande sommar-höst-vinter 2017. Mer info när gräventreprenören valts och grovplanering gjorts i mitten av mars.

OBS återigen- Var och en som har på gång eller vet om mark- och anläggnings- arbeten i området, kontakta oss gärna i styrelsen för att om möjligt ”passa på” att få med fiberslangar ”när det ändå grävs”.

Ekonomi

De allra flesta har betalt den första delfakturan på kapitalinsatsen och årsavgift. Vi har fått en del specifika frågor som besvarats men finns det fortfarande frågetecken kvar, kontakta oss så att dessa kan redas ut.

Nyhetsbrev och info.möte

Nästa nyhetsbrev till er medlemmar planeras till mitten av mars då vi räknar med att avtalen med entreprenörer för grävning mm är klara.
Vi planerar att ha informationsmöte i slutet av mars för medlemmar och markägare där grovplanen för var och när gräva presenteras och diskuteras.

Om frågor

Kontakta oss gärna om funderingar av allehanda slag…
via www.mittorust.se se Kontakt / Om föreningen
eller Ordf Thomas Ivarsson Tel. 070-3483471 E-post. t-k.ivarsson(at)telia.com

Hälsar styrelsen för MittOrust fiber

Här finner du medlemsbrevet som pdf