Meny Stäng

Årsstämma Mittorust Fiberförening

Välkomna till årsstämma 2017 den 10:e Juni kl. 10:00 i Myckleby församlingshem!

Bjud gärna med grannar som ännu inte blivit medlemmar, de har inte fått kallelsen.

Vi bjuder också på fika! samt lämnar ut underskrivna anslutningsavtal.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 12. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av valberedning.
 17. Stadgeändringar kring 10 Avgång och § 16 Ordinarie Föreningsstämma
 18. Verksamhetsplan.
 19. Övriga ärenden.
 20. Mötets avslutande.

Vi avslutar med fika och frågestund.

För er som vill se verksamhetsberättelse samt årsredovisning innan årsstämman, kontakta Nancy tfn 070-887 74 51

 

Välkomna önskar styrelsen!