Meny Stäng

Årsstämma 2018

Välkomna till årsstämma 2018, Måndag 4:e Juni kl. 18:30 i Kyrkans hus, Södra strandvägen 15 Henån.

Bjud gärna med grannar som ännu inte blivit medlemmar, de har inte fått kallelsen.

Vi bjuder också på fika!

Samt representanter från Zitius och Telia som informerar om installationen i hemmet och om vårt gruppavtal.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 12. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av valberedning.
 17. Stadgeändringar kring  § 16 Ordinarie Föreningsstämma
 18. Verksamhetsplan.
 19. Övriga ärenden.
 20. Mötets avslutande.

Årsstämma 2018 inbjudan

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2017

Förslag stadgeändring § 16

 

Välkomna önskar styrelsen!