Författararkiv: sonny

Mittorust nyhetsbrev 1 2017

Nu pågår upphandling av bl.a. gräventreprenör

Vi har nu formellt startat upphandling/konkurrensutsättning av entreprenör/-er för grävning och styrd borrning samt projektering/fibermaterial/ fiberinstallation/slutdokumentation.
Sista veckan i januari annonserades underlagen för förfrågan ut på Visma Opic och anbudstiden pågår nu fram till 7:e mars. Anbuden granskas och beslut om entreprenörer fattas om allt är korrekt andra veckan i mars.

Projekteringsarbetet fortgår

Arbetet med att hitta den för alla parter bästa sträckningen pågår och markavtal tecknas successivt dock fortfarande en del kvar.
Utöver sträckningen jobbar vi med placering av kopplingsskåp samt vårt ”nodhus” (en bod lik en telefonstation) ditt alla våra anslutningars ”fibrar” samlas för att kopplas upp till yttervärlden.

Byggnationsplanen för fibernätet är fortfarande sommar-höst-vinter 2017. Mer info när gräventreprenören valts och grovplanering gjorts i mitten av mars.

OBS återigen- Var och en som har på gång eller vet om mark- och anläggnings- arbeten i området, kontakta oss gärna i styrelsen för att om möjligt ”passa på” att få med fiberslangar ”när det ändå grävs”.

Ekonomi

De allra flesta har betalt den första delfakturan på kapitalinsatsen och årsavgift. Vi har fått en del specifika frågor som besvarats men finns det fortfarande frågetecken kvar, kontakta oss så att dessa kan redas ut.

Nyhetsbrev och info.möte

Nästa nyhetsbrev till er medlemmar planeras till mitten av mars då vi räknar med att avtalen med entreprenörer för grävning mm är klara.
Vi planerar att ha informationsmöte i slutet av mars för medlemmar och markägare där grovplanen för var och när gräva presenteras och diskuteras.

Om frågor

Kontakta oss gärna om funderingar av allehanda slag…
via www.mittorust.se se Kontakt / Om föreningen
eller Ordf Thomas Ivarsson Tel. 070-3483471 E-post. t-k.ivarsson(at)telia.com

Hälsar styrelsen för MittOrust fiber

Här finner du medlemsbrevet som pdf

 

Mittorust nyhetsbrev 2 2016

MittOrust Fiber Medlemsinformation dec -16

Vår ansökan om bidrag har beviljats, onsdag 30:e nov!

Ännu en milstolpe är passerad, vår ansökan om bidrag för fiberprojekt MittOrust är beviljad av Länsstyrelsen V:a Götaland. Detta efter många turer med ändrade regelverk, turordningsmodeller mm mm. Bidraget är mycket viktigt för oss då det kommer att täcka ca 40 % av den totala kostnaden och en förutsättning för att vi skall hålla det beslutade ”takpriset” på 19.000kr per anslutning.

Vårt projekteringsarbete rullar på

Dock något tidsödande då vi successivt gör besök hos våra berörda markägare ibland flera gånger för att om möjligt hitta den bästa sträckningen för fiberkanalisationen (-slangarna) först på kartan och därefter oftast även ute i fält.

Arbetet är på god väg och vi räknar med att inom kort uppdatera vår projekteringskarta och genomföra en ”konkurrensutsättning”/upphandling av gräv- respektive fiberentreprenör samt materialleverantör. Tillsammans med dessa genomför vi därefter slutprojekteringen.
Byggnationsplanen för fibernätet är fortfarande vår-sommar-höst möjligen någon förskjutning mot sommar-höst-vinter 2017. Mer info i början av året.

Sammförläggningar

Tillsammans med elnätägaren i vårt område Ellevio (tidigare Fortum) och några av företagen har vi bitvis redan lagt ca 3km ”kanalisation”. I februari kommer vi att utreda ytterligare sträckor ihop med Ellevio då de planerar ett större projekt med markförläggning av elnätet på östra Orust.

OBS OBS – Var och en som har egna på gång eller vet om mark- och anläggnings- arbeten i vårt område, kontakta oss gärna i styrelsen för att om möjligt ”passa på” att få med fiberslangar ”när det ändå grävs”.

Ekonomi

Som ni vet har vi gått ut med den första delfakturan på kapitalinsatsen om 5000kr samt årsavgiften på 200kr. Vi har i samband med detta upptäckt några småfel i vårt medlemsregister och är mycket tacksamma för er återkoppling. Tanken var också att de som inte redan fått tillbaka sitt av styrelsen signerade anslutningsavtal skulle få detta ihop med första fakturan men…
Resterande avtal kommer med nästa delfaktura och tiden för den blir gissningsvis när grävningen startats upp till sommaren.

Nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev till er medlemmar planeras till mitten av februari då vi förhoppningsvis har avtal med gräv- och fiberentreprenörer och kan ge er en mer detaljerad plan över var och när grävarbetena skall genomföras.

Om frågor

Kontakta oss gärna om funderingar av allehanda slag…
via www.mittorust.se se Kontakt / Om föreningen
eller Ordf Thomas Ivarsson Tel. 070-3483471 E-post. t-k.ivarsson@telia.com

Vi i styrelsen hälsar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

Här finner du medlemsbrevet som PDF

Nyhetsbrev 1 2015

Vår ansökan om stöd till fiber lämnades till Länstyrelsen I Maj, svar beräkanas under September/Oktober.

Projekteringen är I full gång och när den är klar är det dags för upphandling.
Varje berörd markägare kommer successivt att kontaktas innan slutlig projektering.

Nu är det 246 fastigheter som är medlemmar men det vore bra med fler, antalet sänker kostnaden!
Hjälp till att värva fler medlemmar. 100:- insats/fastighet och 200:- medlemsavgift för 2015. Bankgiro 168-9199. Viktigt att uppge namn och fastighetsbeteckning.

Beslut om tak

På årstämman beslutade medlemmarna om att gå vidare med projekteringen och att lägga fibernät i vårt område med ett tak på 19.000 kronor per medlem.Detta kommer med allra största säkerhet att bli lägre då fler kommer att ansluta sig. Viktigt här är att veta att bidragen som ger denna summa kommer de medlemmar tillgodo som är anslutna när arbetet börjar. Att ansluta sig till fibernätet därefter kommer att kräva en mycket högre ekonomisk insats.

Viktigt! Är du ännu inte medlem? Bli det nu!