Meny Stäng

Årsstämma 2023 är genomförd

Information från mötet återfinns nedan. Den fullständiga presentation kan du läsa här.

Protokoll från årsmötet finner du här.

Verksamhetens mål.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett egenägt kommunikationsnätverk erbjuda medlemmarna nätkapacitet för data- och telekommunikation.

Föreningen kan även erbjuda medlemmarna renodlade trafiktjänster, som exempelvis bredband och telefon, samt annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Föreningens säte är Orust.

MittOrust Fiber Ekonomisk Förening är numera en förvaltningsorganisation.

Projektet som avser byggnation och idrifttagning av fibernätverket avslutas nu och vi övergår i förvaltningsfasen.

En förvaltningsplan har tagits fram av styrelsen och finns tillgänglig på vår hemsida www.mittorust.se.

Kvarstående arbeten innan projektet MittOrust helt kan avslutas är:

– Service- och underhållsavtal inklusive utsättningstjänst. Avtalet samordnas med Myckleby, Långelanda och Askerö-Säckebäck fiberföreningar.

– Slutrekvisition till Länsstyrelsen för fiberstöd. Vi har tidigare fått tre rekvisitioner godkända. Den fjärde och sista ska vara inskickad under hösten 2023.

Samverkan med övriga fiberföreningar.

Ett samarbete med våra grannföreningar (Myckleby, Långelanda, Askerö-Säckebäck, Tegneby, Malö, Lyrön och Valla) har inletts. Syftet är att gemensamt upphandla kommunikations- underhålls- och gruppavtalstjänster för att erhålla bästa möjliga avtal.

En ideell förening, Orust Tjörn Fiber (OTF), har därför bildats som skall utgöra förhandlingspart mot tänkbara leverantörer. MittOrust fIberförening är medlem i OTF.

Närmast förestår kommunikationsoperatör- och tjänsteleverantörsupphandling, nu samordnat inom OTF, med slutdatum 2024-12-20.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Fibernätet har fungerat väl under det gångna året. 4 efteranslutningar har kopplats in och ytterligare 4-6 är under planering för färdigställande andra/tredje kvartalet 2023.

Vår ekonomiadministration såsom fakturering, bokföring, bokslut mm har under året hanterats av Fiberekonomi AB som har fortsatt förtroende för verksamhetsåret 2023.

Tillsammans med våra närliggande föreningar jobbar vi vidare med gemensam upphandling av service och underhållstjänster.

Styrelsen har bestått av Thomas Ivarsson ordförande, Claes Bengtström sekreterare, Karl-Erik Hansson kassör, Örjan Karlsson, ledamot samt under andra halvan av året Anna Fransson Beckman, ledamot.

Suppleanter har varit Niklas Johansson samt under första halvan av året Sonny Antonsson.

Under perioden har 4 protokollförda styrelsemöten hållits.

Föreningen har varit representerade vid nätverksträffar med andra fiberföreningar.

Föreningen har en hemsida www.mittorust.se

Medlemsinformation

Föreningen har 348 medlemmar (medlem = ägare av unik fastighetsbeteckning).

Det totala antalet ”fibrerade” adresser är 399 varav 315st (79%) har kollektivt/grupp-avtal, 52st (13%) har öppen fiber och 32st (8%) har passiv fiber. Av de passiva är 18st anslutna till nätet dock ej inkopplade och de resterande 14st har kanalisation till tomtgräns.

Förlagsinsatser

Föreningen har inga förlagsinsatser utan endast medlemsinsatser.

Nätavgift

Nätavgiften utgör momspliktig verksamhet. Avgiften ska bekosta drift (till exempel el till nodhuset) och underhåll (till exempel reparationer, ledningsutsättning av våra fiberledningar). I avgiften ingår även administration och ekonomi (till exempel bokföring, bokslut, avskrivningar med mera).

Nätavgiften för 2023 är oförändrad 100kr, inklusive moms, per månad och tänd/aktiv anslutning.

Passiv anslutning och obebyggd tomt oförändrat 120 kr, inklusive moms, per år. Faktureras en gång per år.

Avgift för återanslutning i nodhus efter urkoppling på grund av utebliven betalning är 1000 kr. Inkoppling i nodhus av passiv anslutning till öppen fiber/gruppanslutning är f.n. 500kr.

Begär utsättning innan grävarbeten!

När och om grävarbeten skall göras i mark där det misstänks finnas ledningar el, fiber, telefon, mm, begär utsättning via ledningskollen!

Grävskador är dyrt och kan också vara skadliga för den som är gräventreprenör och grävmaskinist.

www.ledningskollen.se

För den som lägger in ett ärende för utsättning via ledningskollen är hela jobbet kostnadsfritt (ledningsägaren står för utsättningen).

För den som gräver utan utsättning och skadar ledningar kan kostnaden bli stor beroende på omfattningen (ett exempel ur verkliga livet är avgrävning mellan skåp och två fastigheter med lång sträcka för omblåsning av fiberledningar samt svetsningar i skåp och i fastighetsboxar där kostnaden blev drygt 30.000kr).

Ekonomi/Budget

Prognosen från årsstämman 2015-02-28 om ett tak på 19 100 kronor per anslutning inom det

bidragsberättigade ursprungsområdet har hållit.

Driftsbudget för 2023, momspliktig verksamhet

–  Tjänster i nätet Telia Gruppavtal intäkter och kostnader +/- 0 kr

– Intäkter, nätavgifter, näthyror med mera, cirka 1 440 000 kr.

– Kostnader el, försäkring, IT, ekonomi, kontor, bank, service o underhåll, med mera, ca 925.000kr

– Avskrivningar (ref 2022) ca 420.000kr

Årsnetto ca 95.000kr

Driftsbudget 2023, ej momspliktig verksamhet

– Årsmedlemsavgifter (100kr/år) ca 35.000kr – Styrelsearvoden (basbelopp